ru

Словацько-український математичний словник

Словник з математики для тих, хто вивчає словацьку або математику словацькою.

Впевнені, що багато хто з вас, любі абітурієнти, планує пов’язати своє життя зі спеціальностями, де вивчається математика. Багатьох очікують вступні іспити з математики або ж тести SCIO, які також складаються з цього предмету. В цій статті ми підготували невеличкий словацько-український словник (в алфавітному порядку), котрий точно допоможе вам в підготовці або ж під час навчання. Користуйтеся!

bod - точка

celočíselný deliteľ - дільник у вигляді цілого числа

celočíselný parameter - параметр у вигляді цілого числа

čiastka - частина

definovaný - визначений

dĺžka strany - довжина сторони

geometrická postupnosť - геометрична послідовність

hodnota - величина, цінність

hranol - призма

ihlan - піраміда

kladný počet/kladné číslo - додатна кількість/додатне число

klesajúci - падаючий

kocka - кубик

kolmý - перпендикулярний

kosoštvorec - ромб

krivka - крива

kvadratická rovnica - квадратне рівняння

kvocient - коефіцієнт, частка

ľubovoľné číslo - будь-яке число

množiny - множини

mocnina - ступінь

násobok - кратне

nerovnica - нерівність

nesúdeliteľné čísla - взаємно прості числа

neznáma - невідома

obdĺžnik - прямокутник

obor reálnych čísel - область визначення дійсних чисел

odčítať - відняти

odmocnina - корінь

osový rez - переріз осі

otáznik - знак питання

percento - відсоток

plášť kužeľa - поверхня конуса

platí - дано

počet - кількість

podiel - частка

podmnožina - підмножина

polynóm - многочлен

pomer - співвідношення

pravidelný sedemuholník - правильний семикутник

pravouhlý trojuholník - прямокутний трикутник

predpis - правило

premenná - змінна

priamka - пряма

priemer - діаметр/середня величина

priesečník - точка перетину

pripočítať - додати

prirodzené číslo - натуральне число

rotačný kužeľ - круговий конус

rovina - площина

rovná sa - дорівнює

rovnobežný - паралельний

rovnoramenný - рівнобедрений

rovnosť - рівність

rozdeliť - поділити

rozklad na súčin - розклад на добуток

rozmedzie - інтервал

skrutkovica - гвинтова лінія

spoločný deliteľ - спільний дільник

stála rýchlosť - постійна швидкість

stupeň - градус

súčet - сума

súmerný - симетричний

súradnica - координата

súradnicová sústava - система координат

sústava rovníc - система рівнянь

teleso - тіло/фігура

tetiva kružnice - хорда кола

uhlomer - транспортир

úsečka - відрізок

usporiadané dvojice - впорядковані пари

valec - циліндр

vnútorná/vonkajšia funkcia - внутрішня та зовнішня функція

vodorovný - горизонтальний

vrchol - вершина

vyhovovať - підхoдити

vyjadruje popis - показує опис

vynásobiť - помножити

výpočet - вичислення

vypočítať - вирахувати

vzostupný - зростаючий

vzťah - відношення/залежність

základňa - основа (напр. трикутника)

zátvorky - дужки

zoradiť vzostupne - упорядкувати по зростанню

zvislý - вертикальний

Анастасія Тушевська

Розпочни підготовку вже сьогодні

Залиш заявку і отримай свій персональний план вступу