ua

Словацко-украинский математический словарь

Словарь по математике для изучающих словацкий или математику на словацком

Уверены, что многие из вас, дорогие абитуриенты, планируют связать свою жизнь со специальностями, где изучается математика. Многих ждут вступительные экзамены по математике или тесты SCIO, которые также пишут по этому предмету. В этой статье мы подготовили небольшой словацко-украинский словарь (в алфавитном порядке), который точно поможет вам в подготовке или во время учебы. Пользуйтесь!

bod - точка

celočíselný deliteľ - дільник у вигляді цілого числа

celočíselný parameter - параметр у вигляді цілого числа

čiastka - частина

definovaný - визначений

dĺžka strany - довжина сторони

geometrická postupnosť - геометрична послідовність

hodnota - величина, цінність

hranol - призма

ihlan - піраміда

kladný počet/kladné číslo - додатна кількість/додатне число

klesajúci - падаючий

kocka - кубик

kolmý - перпендикулярний

kosoštvorec - ромб

krivka - крива

kvadratická rovnica - квадратне рівняння

kvocient - коефіцієнт, частка

ľubovoľné číslo - будь-яке число

množiny - множини

mocnina - ступінь

násobok - кратне

nerovnica - нерівність

nesúdeliteľné čísla - взаємно прості числа

neznáma - невідома

obdĺžnik - прямокутник

obor reálnych čísel - область визначення дійсних чисел

odčítať - відняти

odmocnina - корінь

osový rez - переріз осі

otáznik - знак питання

percento - відсоток

plášť kužeľa - поверхня конуса

platí - дано

počet - кількість

podiel - частка

podmnožina - підмножина

polynóm - многочлен

pomer - співвідношення

pravidelný sedemuholník - правильний семикутник

pravouhlý trojuholník - прямокутний трикутник

predpis - правило

premenná - змінна

priamka - пряма

priemer - діаметр/середня величина

priesečník - точка перетину

pripočítať - додати

prirodzené číslo - натуральне число

rotačný kužeľ - круговий конус

rovina - площина

rovná sa - дорівнює

rovnobežný - паралельний

rovnoramenný - рівнобедрений

rovnosť - рівність

rozdeliť - поділити

rozklad na súčin - розклад на добуток

rozmedzie - інтервал

skrutkovica - гвинтова лінія

spoločný deliteľ - спільний дільник

stála rýchlosť - постійна швидкість

stupeň - градус

súčet - сума

súmerný - симетричний

súradnica - координата

súradnicová sústava - система координат

sústava rovníc - система рівнянь

teleso - тіло/фігура

tetiva kružnice - хорда кола

uhlomer - транспортир

úsečka - відрізок

usporiadané dvojice - впорядковані пари

valec - циліндр

vnútorná/vonkajšia funkcia - внутрішня та зовнішня функція

vodorovný - горизонтальний

vrchol - вершина

vyhovovať - підхoдити

vyjadruje popis - показує опис

vynásobiť - помножити

výpočet - вичислення

vypočítať - вирахувати

vzostupný - зростаючий

vzťah - відношення/залежність

základňa - основа (напр. трикутника)

zátvorky - дужки

zoradiť vzostupne - упорядкувати по зростанню

zvislý - вертикальний

Анастасия Тушевская

Начни подготовку уже сегодня

Оставь заявку и получи свой персональный план поступления